تشکیل دولت جدید در مونته نگرو در گرو همکاری با اقلیت ها