سفیر ایران از شیخ «عبدالناصر جبری» ازعلمای برجسته اهل سنت لبنان عیادت کرد