شرکت نفتکش و سهامدارانش در حال حاضر تحت تحریم نیستند/ خبر رسمی ار تحریم مجدد وجود ندارد