مسکو و پکن علیه سامانه ضدموشکی آمریکا هماهنگ هستند