روسای کمیته های تخصصی هفت گانه خانه احزاب انتخاب شدند