استاندار خوزستان:پایانه صادراتی دزفول درمدت دو هفته تعیین تکلیف شود