کامپیوتر جدید DeepMind مانند انسان از حافظه برای یادگیری استفاده می کند