نظرهای متناقض درباره ثبت‌ ملی «کرفس» و پخت «دنده کباب»