دمشق: پیروزی علیه داعش در عراق موفقیتی برای سوریه است