نگاهی به مهمترین رویدادهای مهم روز دوشنبه افغانستان