چین: دیدار رئیس جمهوری اسلواکی با دالایی لاما را تلافی می کنیم