عکس/ از معدود اسمارت فورتوهای ایران که عمودی پارک می کنند