عکس/ اولین خودروهای بسیار خاص "PGO " وارد شده کشور