فروپاشی داعش حتمی و نزدیک است/ محافظت از شهروندان؛ ماموریت اصلی