رؤسای کمیته‌های دوازدگانه جشنواره فارابی معرفی شدند