عضویت هند در گروه تامین‌کنندگان محور روابط چین و هند