مراکز «بازگشت داوطلبانه»، تلاش پاکستان برای تسریع روند بازگشت پناهجویان افغان