یونکر: هیچ مخفیگاهی برای تروریست ها در اروپا نباید وجود داشته باشد