آزادسازی موصل بزرگ‌ترین چالش نیروهای امینتی عراق است