تهران آماده همکاری با تمام شهرها برای رسیدن به دنیایی بهتر است