دانش و معرفت بزرگترین سرمایه در برابر تهاجم غرب و شرق و مفاسد است