فعالیت بیش از 6000 نفر در پرورش محصولات دامی در «نمین»