برنامه های حال و آینده "وصندوق" در شانزدهمین سالروز حضور در بورس