مینو خالقی خواستار حمایت ظریف از یک دختر خیّر اصفهانی شد