نیاز مادران به «ید» در دوران بارداری افزایش می‌یابد