انفجار کارخانه مواد شیمیایی در آلمان چندین زخمی برجای گذاشت