تدبیر همکاران، حمایت دولت و یک بانک ناجی سایپا شدند