چین خواستار خویشتنداری آمریکا و کره جنوبی در انجام مانورهای دریایی شد