ریابکوف: طرح «دی‌میستورا» الگوی اصلی اقدام در سوریه خواهد بود