ارتش چین از نزدیک مانورهای آمریکا و کره جنوبی را زیر نظر دارد