ناپدید شدن شماری براثر انفجار درتاسیسات شرکت صنایع شیمیایی باسف آلمان