کسانی که واقعه عاشورا را درس مذاکره می‌دانند عقب‌مانده‌اند