مرز افغانستان و پاکستان برای چهارمین روز مسدود ماند