افزایش اختیار استانداران اقدامی ارزشمند از سوی دولت تدبیر و امید بوده است