سخنگوی پنتاگون: نقش رهبری و اصلی عملیات موصل برعهده نیروهای عراقی است