حذف 2000 فرصت شغلی در غول خودروسازی «پژوسیتروئن» فرانسه