انتشار فهرست بدهکاران 3 میلیاردی به شرکت برق افغانستان