پیام صلح و دوستی ملت ایران در مسابقات والیبال نظامیان ‌به سراسر جهان ‌ مخابره شد