کمیته ویژه سیاست‌های کلی انتخابات در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود