بررسی مسائل توسعه خوزستان با حضور معاونان وزارت کشور