پیگیری مشکل بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر