گسترش طرح ترسیب کربن در سه شهرستان شاهرود، سمنان و دامغان