معرفی اپلیکیشن فوتبالی؛ مرجع خبری و محل گفتگوی فوتبال دوستان