بررسی مسائل توسعه خوزستان در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس