حمایت چین از پاکستان پس از اظهارات نخست وزیر هند در نشست «بریکس»