حمله مستقیم به دمشق می تواند موجب جنگ نهایی بین آمریکا و روسیه شود