بانک سرمایه در هیچ بانکی ادغام نمی‌شود/ از فساد صندوق ذخیره فرهنگیان بی خبرم/ فساد مالی بانک در حدی که می‌گویند نیست