عفو بین‌الملل: کمپ پناهجویان استرالیا برابر با تعریف شکنجه است