وزیر بهداشت لیتوانی بر اثر بیماری لوزالمعده درگذشت