دولت تایلند: مرگ پادشاه، انتخابات را به تعویق نخواهد انداخت